Albert
Abee

Wethouder

Thema's

• Duurzaam Lansingerland

• De gemeente doet mee

• Innovatieve glastuinbouw

• Holland Railterminal Lansingerland

• Wilderszijde

• Grondzaken


• Financiën

• Verlagen woonlasten

• Parkmanagement in glastuinbouwgebieden

• Snippergroen

Hoe doen we dat?

Duurzaam omgaan met onze omgeving raakt ons allemaal. Hoosbuien zetten regelmatig straten blank en veel huizen hebben eigen zonnepanelen op het dak. We willen van gas los en steeds meer onze eigen energie opwekken. We onderzoeken daarvoor of we de warmte in de bodem kunnen gebruiken voor het verwarmen van bedrijfspanden, woningen en natuurlijk in de glastuinbouw. Per wijk zoeken we naar het beste alternatief voor aardgas en over vier jaar zijn minstens 500 woningen van gas los. Nieuwe kassen zijn klimaatneutraal en er is een 50% energiebesparing bij bestaande kassen. Samen met de glastuinbouwbedrijven, LTO Glaskracht en marktpartijen gaan we de haalbaarheid onderzoeken om in vijf tot zeven jaar te komen tot een warmtenetwerk voor het hele tuinbouwgebied. We helpen de inwoners door bijvoorbeeld het inzetten van energiecoaches en de website het Energieloket. Uiteindelijk zijn inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming.

Duurzaam Lansingerland

Om onze doelstelling in 2050 energieneutraal te zijn, gaan we gefaseerd aan de slag met onze eigen gebouwen, sportaccommodaties en het zwembad duurzaam en van gas los te maken. We starten daar in 2019 mee en dit loopt door tot 2025 – 2030. In deze collegeperiode willen zeven á acht panden van gas los maken. Opbrengsten kunnen we gebruiken als dekking voor de investeringen. Op gemeentelijke gebouwen plaatsen we zonnepanelen en we vervangen de (sport)veldverlichting door LED om onze energielasten te verminderen. We plaatsen twaalf tot zestien snelladers voor elektrische auto’s op de veel bezochte parkeerplekken, zoals bij de winkelcentra en horeca. De voorspelling is namelijk dat het aantal elektrische auto’s in de Randstad in twee jaar verdubbelt. Uiteraard houden we rekening met de technologische ontwikkelingen van elektrisch rijden.

De gemeente doet mee
Bouwen

We bouwen voor onze inwoners aan woningen met stadse fratsen en dorpse charme. Er is plaats voor jong en oud, starter en doorstromer. We verkopen meer en sneller grond aan ondernemers. #LSLbouwt

Hoe doen we dat?
Versterken

We zijn een financieel gezonde gemeente en we verlagen de lokale lasten voor de inwoners. We zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. #LSLversterkt

Hoe doen we dat?

De wegen raken steeds voller. Bedrijven hebben daar last van. Versproducten van de glastuinbouw kunnen niet wachten op vervoer. Daarom willen we voor bedrijven een terminal realiseren. De bedrijven kunnen dan hun (vers)producten met wat kleine aanpassingen over het spoor vervoeren van Lansingerland (Bleiswijk) naar het oosten van Europa. Het resultaat: minder verkeer, minder CO2-uitstoot en altijd volle treinen. Een duurzame oplossing!

Holland Railterminal Lansingerland

Lansingerland groeit naar ongeveer 75.000 inwoners. We willen dat onze woonlasten (belastingen) gelijk zijn aan de landelijke gemiddelden. Daarom verlagen wij de komende vier jaar de onroerendzaakbelasting (ozb) per woning per eigenaar. In de begroting 2019- 2022 houden we rekening met een verlaging van 4%. Dit verlagen we verder naar 8% in 2019. Dat betekent een gemiddelde verlaging van €30 in 2019 in vergelijk met 2018. Met de woningcorporaties maken we afspraken over hoe zij huurders ook kunnen laten profiteren van deze verlaging.

Verlagen woonlasten

De glastuinbouw in Lansingerland is bekend over de hele wereld. Er is niet voor niets een vestiging van de Universiteit van Wageningen hier gevestigd. Vooral China toont veel interesse in de vernieuwende ontwikkelingen bij onze glastuinbouwbedrijven. Maar op de langere termijn dreigen steeds meer producten uit Nederland te verdwijnen door de hoge arbeidskosten. Denk aan tomaten, komkommers en paprika’s. Daar spelen we nu al op in: we bieden experimenterende bedrijven in zogenoemde innovatiezones de mogelijkheid te geven zich in Lansingerland te vestigen. De provincie beslist uiteindelijk over de mogelijkheden van innovatiezones.

Innovatieve glastuinbouw

We voeren een gedegen financieel beleid. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. De schulden brengen we zo snel mogelijk terug tot normale verhoudingen en de financiën zijn op orde. We kunnen weer meer doen om Lansingerland mooier, socialer, veiliger en groener te maken voor onze inwoners. Veel uitgaven kunnen we van tevoren inschatten. Maar we willen niet al het geld voor deze collegeperiode vastleggen. Resultaten van pilots en onderzoeken vragen nog om verdere besluitvorming. We houden ook ruimte om grote maatschappelijke opgaven op te vangen, zoals, de energietransitie, toekomstbestendig wonen en het tegengaan van eenzaamheid. Samen met het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaan we via het Interbestuurlijk Programma (IBP) met deze opgaven aan de slag.

Financiën

Van Wilderszijde maken we een bijzondere wijk met diverse type woningen. Een wijk met extra aandacht voor het veranderende klimaat, bereikbaarheid en sociale duurzaamheid. Een wijk waar iedereen wil wonen!

Wilderszijde

Een wijk waar
iedereen wil
wonen!

Ondernemers op een bedrijventerrein zetten vaak parkmanagement in om de kwaliteit van het terrein in stand te houden en te verbeteren. Denk aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte of de bewegwijzering. Zij kunnen de kwaliteit dan afstemmen op de wensen van alle betrokken bedrijven.

Op het bedrijventerrein Oudeland zien we mooie resultaten van het parkmanagement. We willen met ondernemers bespreken of een dergelijk systeem ook geschikt is voor de tuinbouwgebieden.

Parkmanagement in
glastuinbouwgebieden

Door heel Lansingerland liggen er stukjes grond die in gebruik zijn genomen en/of de inwoners willen kopen. De inwoners hechten aan een vrij toegankelijk openbaar groen en tegelijkertijd spelen er persoonlijke belangen. Een lastige afweging die we als bestuur moeten maken. Een beleid met duidelijke lijnen en een positieve grondhouding helpt daarbij.

Snippergroen
Vernieuwen

We wekken in Lansingerland steeds meer onze eigen elektriciteit op. Onze glastuinbouw loopt voorop in duurzame oplossingen.
Die kennis gebruiken we voor onze bestaande en nieuwe woningen. Alle nieuwe huizen in Lansingerland bouwen we duurzaam en
‘van gas los’. #LSLvernieuwt

We hebben ook aandacht voor:

• Verkoop bedrijventerreinen.

• Uitvoeren Energieakkoord Greenport West-Holland.

• Warmterotonde met aftakkingen naar woonwijken.

• Structureel evenwicht in gemeentelijke exploitatie.

• Strategisch verantwoord grondbeleid.

• Opbrengsten verkoop van ENECO aandelen en schuldreductie.

Wethouder

Albert
Abee

Thema's

• Duurzaam Lansingerland

• De gemeente doet mee

• Innovatieve glastuinbouw

• Holland Railterminal Lansingerland

• Wilderszijde

• Grondzaken


• Financiën

• Verlagen woonlasten

• Parkmanagement in glastuinbouwgebieden

• Snippergroen

Duurzaam Lansingerland
Hoe doen we dat?

Duurzaam omgaan met onze omgeving raakt ons allemaal. Hoosbuien zetten regelmatig straten blank en veel huizen hebben eigen zonnepanelen op het dak. We willen van gas los en steeds meer onze eigen energie opwekken. We onderzoeken daarvoor of we de warmte in de bodem kunnen gebruiken voor het verwarmen van bedrijfspanden, woningen en natuurlijk in de glastuinbouw. Per wijk zoeken we naar het beste alternatief voor aardgas en over vier jaar zijn minstens 500 woningen van gas los. Nieuwe kassen zijn klimaatneutraal en er is een 50% energiebesparing bij bestaande kassen. Samen met de glastuinbouwbedrijven, LTO Glaskracht en marktpartijen gaan we de haalbaarheid onderzoeken om in vijf tot zeven jaar te komen tot een warmtenetwerk voor het hele tuinbouwgebied. We helpen de inwoners door bijvoorbeeld het inzetten van energiecoaches en de website het Energieloket. Uiteindelijk zijn inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming.

Vernieuwen

We wekken in Lansingerland
steeds meer onze eigen
elektriciteit op. Onze
glastuinbouw loopt voorop
in duurzame oplossingen.
Die kennis gebruiken we
voor onze bestaande en
nieuwe woningen. Alle
nieuwe huizen in
Lansingerland bouwen we
duurzaam en ‘van gas los’.
#LSLvernieuwt

Wanneer:

2018


2019-20222019


2019


2019


2019


2021
2022

Gemeentelijke visie op duurzaamheid afronden.

Het Energieloket, energiemarkten, -cafés en -coaches inzetten.


20-50 woningen zijn van gas los.

Warmtevisie voor de gemeente opstellen.


Haalbaarheidsstudie en businesscase
opstellen voor een warmtenetwerk .


Technische mogelijkheden
geothermieboringen onderzoeken.

Warmtevisie doorontwikkelen naar energie-transitieplan en opnemen in de omgevingsvisie.


500 woningen zijn van gas los.

Financiële bijlage post 29 en 30

Om onze doelstelling in 2050 energieneutraal te zijn, gaan we gefaseerd aan de slag met onze eigen gebouwen, sportaccommodaties en het zwembad duurzaam en van gas los te maken. We starten daar in 2019 mee en dit loopt door tot 2025 – 2030. In deze collegeperiode willen zeven á acht panden van gas los maken. Opbrengsten kunnen we gebruiken als dekking voor de investeringen. Op gemeentelijke gebouwen plaatsen we zonnepanelen en we vervangen de (sport)veldverlichting door LED om onze energielasten te verminderen. We plaatsen twaalf tot zestien snelladers voor elektrische auto’s op de veel bezochte parkeerplekken, zoals bij de winkelcentra en horeca. De voorspelling is namelijk dat het aantal elektrische auto’s in de Randstad in twee jaar verdubbelt. Uiteraard houden we rekening met de technologische ontwikkelingen van elektrisch rijden.

De gemeente doet mee
Innovatieve glastuinbouw

De glastuinbouw in Lansingerland is bekend over de hele wereld. Er is niet voor niets een vestiging van de Universiteit van Wageningen hier gevestigd. Vooral China toont veel interesse in de vernieuwende ontwikkelingen bij onze glastuinbouwbedrijven. Maar op de langere termijn dreigen steeds meer producten uit Nederland te verdwijnen door de hoge arbeidskosten. Denk aan tomaten, komkommers en paprika’s. Daar spelen we nu al op in: we bieden experimenterende bedrijven in zogenoemde innovatiezones de mogelijkheid te geven zich in Lansingerland te vestigen. De provincie beslist uiteindelijk over de mogelijkheden van innovatiezones.

Financiële bijlage post 31

De best haalbare plekken voor snelladers onderzoekers en daarbij de meest passende leverancier.

Drie á vier snelladers per jaar plaatsen of meerdere reguliere laadpalen.

700 zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke gebouwen en vervangen veldverlichting.

Maatschappelijk vastgoed gefaseerd duurzaam en gasloos maken .

De eerste vijf panden zijn van gas los.

2019
2019-20222019
Vanaf 20192020

Wanneer:

Wanneer:

2019

Gesprekken met de provincie starten om te komen tot innovatiezones.

Financiële bijlage post 32
Holland Railterminal Lansingerland

De wegen raken steeds voller. Bedrijven hebben daar last van. Versproducten van de glastuinbouw kunnen niet wachten op vervoer. Daarom willen we voor bedrijven een terminal realiseren. De bedrijven kunnen dan hun (vers)producten met wat kleine aanpassingen over het spoor vervoeren van Lansingerland (Bleiswijk) naar het oosten van Europa. Het resultaat: minder verkeer, minder CO2-uitstoot en altijd volle treinen. Een duurzame oplossing!

Wanneer:

2019

Haalbaarheidsonderzoeken naar terminal afronden.

Financiële bijlage post 33
Bouwen

We bouwen voor onze inwoners aan woningen
met stadse fratsen en
dorpse charme. Er is plaats
voor jong en oud, starter en
doorstromer. We verkopen
meer en sneller grond aan
ondernemers. #LSLbouwt

Hoe doen we dat?
Wilderszijde

Een wijk waar
iedereen wil
wonen!

Van Wilderszijde maken we een bijzondere wijk met diverse type woningen. Een wijk met extra aandacht voor het veranderende klimaat, bereikbaarheid en sociale duurzaamheid. Een wijk waar iedereen wil wonen!

Financiële bijlage post 33

Masterplan voor Wilderszijde met een beeldkwaliteitsplan, een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan.

Eerste paal!

2019
2020

Wanneer:

Versterken

We zijn een financieel gezonde gemeente en we verlagen de lokale lasten voor de inwoners. We zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. #LSLversterkt

Hoe doen we dat?

We voeren een gedegen financieel beleid. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. De schulden brengen we zo snel mogelijk terug tot normale verhoudingen en de financiën zijn op orde. We kunnen weer meer doen om Lansingerland mooier, socialer, veiliger en groener te maken voor onze inwoners. Veel uitgaven kunnen we van tevoren inschatten. Maar we willen niet al het geld voor deze collegeperiode vastleggen. Resultaten van pilots en onderzoeken vragen nog om verdere besluitvorming. We houden ook ruimte om grote maatschappelijke opgaven op te vangen, zoals, de energietransitie, toekomstbestendig wonen en het tegengaan van eenzaamheid. Samen met het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaan we via het Interbestuurlijk Programma (IBP) met deze opgaven aan de slag.

Financiën

Wanneer:

Meerjarenbegroting in balans brengen en zichtbaar maken waar geld naartoe gaat.

2019-2022

Verlagen woonlasten

Lansingerland groeit naar ongeveer 75.000 inwoners. We willen dat onze woonlasten (belastingen) gelijk zijn aan de landelijke gemiddelden. Daarom verlagen wij de komende vier jaar de onroerendzaakbelasting (ozb) per woning per eigenaar. In de begroting 2019- 2022 houden we rekening met een verlaging van 4%. Dit verlagen we verder naar 8% in 2019. Dat betekent een gemiddelde verlaging van €30 in 2019 in vergelijk met 2018. Met de woningcorporaties maken we afspraken over hoe zij huurders ook kunnen laten profiteren van deze verlaging.

Wanneer:

ozb met 8% verlagen in vergelijking met de aanslag ozb 2018.

ozb verder verlagen als dat nodig en mogelijk is.

2019


2021-2022

Financiële bijlage post 35
Parkmanagement in
glastuinbouwgebieden

Ondernemers op een bedrijventerrein zetten vaak parkmanagement in om de kwaliteit van het terrein in stand te houden en te verbeteren. Denk aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte of de bewegwijzering. Zij kunnen de kwaliteit dan afstemmen op de wensen van alle betrokken bedrijven.

Op het bedrijventerrein Oudeland zien we mooie resultaten van het parkmanagement. We willen met ondernemers bespreken of een dergelijk systeem ook geschikt is voor de tuinbouwgebieden.

Wanneer:

Draagvlakmeting uitvoeren bij ondernemers in de glastuinbouw.


(Bij positief resultaat) parkmanagement(stichtingen) oprichten

20192020

Financiële bijlage post 36

Door heel Lansingerland liggen er stukjes grond die in gebruik zijn genomen en/of de inwoners willen kopen. De inwoners hechten aan een vrij toegankelijk openbaar groen en tegelijkertijd spelen er persoonlijke belangen. Een lastige afweging die we als bestuur moeten maken. Een beleid met duidelijke lijnen en een positieve grondhouding helpt daarbij.

Snippergroen

Wanneer:

Plan van aanpak grondgebruik en richtlijnen bij aankoop.

2019

Financiële bijlage post 37

We hebben ook aandacht voor:

  • Verkoop bedrijventerreinen.
  • Uitvoeren Energieakkoord Greenport West-Holland.
  • Warmterotonde met aftakkingen naar woonwijken.
  • Structureel evenwicht in gemeentelijke exploitatie.
  • Strategisch verantwoord grondbeleid.
  • Opbrengsten verkoop van ENECO aandelen en schuldreductie.