• Financiën

• Verlagen woonlasten

• Parkmanagement in glastuinbouwgebieden

• Snippergroen

• Wilderszijde

• Grondzaken


• Duurzaam Lansingerland

• De gemeente doet mee

• Innovatieve glastuinbouw

• Holland Railterminal Lansingerland

Thema's

Wethouder

Albert
Abee

• Verkoop bedrijventerreinen.

• Uitvoeren Energieakkoord Greenport West-Holland.

• Warmterotonde met aftakkingen naar woonwijken.

• Structureel evenwicht in gemeentelijke exploitatie.

• Strategisch verantwoord grondbeleid.

• Opbrengsten verkoop van ENECO aandelen en schuldreductie.

We hebben ook aandacht voor:

We wekken in Lansingerland steeds meer onze eigen elektriciteit op. Onze glastuinbouw loopt voorop in duurzame oplossingen.
Die kennis gebruiken we voor onze bestaande en nieuwe woningen. Alle nieuwe huizen in Lansingerland bouwen we duurzaam en
‘van gas los’. #LSLvernieuwt

Vernieuwen
Snippergroen

Door heel Lansingerland liggen er stukjes grond die in gebruik zijn genomen en/of de inwoners willen kopen. De inwoners hechten aan een vrij toegankelijk openbaar groen en tegelijkertijd spelen er persoonlijke belangen. Een lastige afweging die we als bestuur moeten maken. Een beleid met duidelijke lijnen en een positieve grondhouding helpt daarbij.

Parkmanagement in
glastuinbouwgebieden

Ondernemers op een bedrijventerrein zetten vaak parkmanagement in om de kwaliteit van het terrein in stand te houden en te verbeteren. Denk aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte of de bewegwijzering. Zij kunnen de kwaliteit dan afstemmen op de wensen van alle betrokken bedrijven.

Op het bedrijventerrein Oudeland zien we mooie resultaten van het parkmanagement. We willen met ondernemers bespreken of een dergelijk systeem ook geschikt is voor de tuinbouwgebieden.

Een wijk waar
iedereen wil
wonen!

Wilderszijde

Van Wilderszijde maken we een bijzondere wijk met diverse type woningen. Een wijk met extra aandacht voor het veranderende klimaat, bereikbaarheid en sociale duurzaamheid. Een wijk waar iedereen wil wonen!

Financiën

We voeren een gedegen financieel beleid. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. De schulden brengen we zo snel mogelijk terug tot normale verhoudingen en de financiën zijn op orde. We kunnen weer meer doen om Lansingerland mooier, socialer, veiliger en groener te maken voor onze inwoners. Veel uitgaven kunnen we van tevoren inschatten. Maar we willen niet al het geld voor deze collegeperiode vastleggen. Resultaten van pilots en onderzoeken vragen nog om verdere besluitvorming. We houden ook ruimte om grote maatschappelijke opgaven op te vangen, zoals, de energietransitie, toekomstbestendig wonen en het tegengaan van eenzaamheid. Samen met het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaan we via het Interbestuurlijk Programma (IBP) met deze opgaven aan de slag.

Innovatieve glastuinbouw

De glastuinbouw in Lansingerland is bekend over de hele wereld. Er is niet voor niets een vestiging van de Universiteit van Wageningen hier gevestigd. Vooral China toont veel interesse in de vernieuwende ontwikkelingen bij onze glastuinbouwbedrijven. Maar op de langere termijn dreigen steeds meer producten uit Nederland te verdwijnen door de hoge arbeidskosten. Denk aan tomaten, komkommers en paprika’s. Daar spelen we nu al op in: we bieden experimenterende bedrijven in zogenoemde innovatiezones de mogelijkheid te geven zich in Lansingerland te vestigen. De provincie beslist uiteindelijk over de mogelijkheden van innovatiezones.

Verlagen woonlasten

Lansingerland groeit naar ongeveer 75.000 inwoners. We willen dat onze woonlasten (belastingen) gelijk zijn aan de landelijke gemiddelden. Daarom verlagen wij de komende vier jaar de onroerendzaakbelasting (ozb) per woning per eigenaar. In de begroting 2019- 2022 houden we rekening met een verlaging van 4%. Dit verlagen we verder naar 8% in 2019. Dat betekent een gemiddelde verlaging van €30 in 2019 in vergelijk met 2018. Met de woningcorporaties maken we afspraken over hoe zij huurders ook kunnen laten profiteren van deze verlaging.

Holland Railterminal Lansingerland

De wegen raken steeds voller. Bedrijven hebben daar last van. Versproducten van de glastuinbouw kunnen niet wachten op vervoer. Daarom willen we voor bedrijven een terminal realiseren. De bedrijven kunnen dan hun (vers)producten met wat kleine aanpassingen over het spoor vervoeren van Lansingerland (Bleiswijk) naar het oosten van Europa. Het resultaat: minder verkeer, minder CO2-uitstoot en altijd volle treinen. Een duurzame oplossing!

Hoe doen we dat?

We zijn een financieel gezonde gemeente en we verlagen de lokale lasten voor de inwoners. We zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. #LSLversterkt

Versterken
Hoe doen we dat?

We bouwen voor onze inwoners aan woningen met stadse fratsen en dorpse charme. Er is plaats voor jong en oud, starter en doorstromer. We verkopen meer en sneller grond aan ondernemers. #LSLbouwt

Bouwen
De gemeente doet mee

Om onze doelstelling in 2050 energieneutraal te zijn, gaan we gefaseerd aan de slag met onze eigen gebouwen, sportaccommodaties en het zwembad duurzaam en van gas los te maken. We starten daar in 2019 mee en dit loopt door tot 2025 – 2030. In deze collegeperiode willen zeven á acht panden van gas los maken. Opbrengsten kunnen we gebruiken als dekking voor de investeringen. Op gemeentelijke gebouwen plaatsen we zonnepanelen en we vervangen de (sport)veldverlichting door LED om onze energielasten te verminderen. We plaatsen twaalf tot zestien snelladers voor elektrische auto’s op de veel bezochte parkeerplekken, zoals bij de winkelcentra en horeca. De voorspelling is namelijk dat het aantal elektrische auto’s in de Randstad in twee jaar verdubbelt. Uiteraard houden we rekening met de technologische ontwikkelingen van elektrisch rijden.

Duurzaam Lansingerland

Duurzaam omgaan met onze omgeving raakt ons allemaal. Hoosbuien zetten regelmatig straten blank en veel huizen hebben eigen zonnepanelen op het dak. We willen van gas los en steeds meer onze eigen energie opwekken. We onderzoeken daarvoor of we de warmte in de bodem kunnen gebruiken voor het verwarmen van bedrijfspanden, woningen en natuurlijk in de glastuinbouw. Per wijk zoeken we naar het beste alternatief voor aardgas en over vier jaar zijn minstens 500 woningen van gas los. Nieuwe kassen zijn klimaatneutraal en er is een 50% energiebesparing bij bestaande kassen. Samen met de glastuinbouwbedrijven, LTO Glaskracht en marktpartijen gaan we de haalbaarheid onderzoeken om in vijf tot zeven jaar te komen tot een warmtenetwerk voor het hele tuinbouwgebied. We helpen de inwoners door bijvoorbeeld het inzetten van energiecoaches en de website het Energieloket. Uiteindelijk zijn inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming.

Hoe doen we dat?

• Financiën

• Verlagen woonlasten

• Parkmanagement in glastuinbouwgebieden

• Snippergroen

• Wilderszijde

• Grondzaken


• Duurzaam Lansingerland

• De gemeente doet mee

• Innovatieve glastuinbouw

• Holland Railterminal Lansingerland

Thema's

Albert
Abee

Wethouder

  • Verkoop bedrijventerreinen.
  • Uitvoeren Energieakkoord Greenport West-Holland.
  • Warmterotonde met aftakkingen naar woonwijken.
  • Structureel evenwicht in gemeentelijke exploitatie.
  • Strategisch verantwoord grondbeleid.
  • Opbrengsten verkoop van ENECO aandelen en schuldreductie.

We hebben ook aandacht voor:

Financiële bijlage post 37

2019

Plan van aanpak grondgebruik en richtlijnen bij aankoop.

Wanneer:

Snippergroen

Door heel Lansingerland liggen er stukjes grond die in gebruik zijn genomen en/of de inwoners willen kopen. De inwoners hechten aan een vrij toegankelijk openbaar groen en tegelijkertijd spelen er persoonlijke belangen. Een lastige afweging die we als bestuur moeten maken. Een beleid met duidelijke lijnen en een positieve grondhouding helpt daarbij.

Financiële bijlage post 36

20192020

Draagvlakmeting uitvoeren bij ondernemers in de glastuinbouw.


(Bij positief resultaat) parkmanagement(stichtingen) oprichten

Wanneer:

Ondernemers op een bedrijventerrein zetten vaak parkmanagement in om de kwaliteit van het terrein in stand te houden en te verbeteren. Denk aan het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte of de bewegwijzering. Zij kunnen de kwaliteit dan afstemmen op de wensen van alle betrokken bedrijven.

Op het bedrijventerrein Oudeland zien we mooie resultaten van het parkmanagement. We willen met ondernemers bespreken of een dergelijk systeem ook geschikt is voor de tuinbouwgebieden.

Parkmanagement in
glastuinbouwgebieden
Financiële bijlage post 35

2019


2021-2022

ozb met 8% verlagen in vergelijking met de aanslag ozb 2018.

ozb verder verlagen als dat nodig en mogelijk is.

Wanneer:

Lansingerland groeit naar ongeveer 75.000 inwoners. We willen dat onze woonlasten (belastingen) gelijk zijn aan de landelijke gemiddelden. Daarom verlagen wij de komende vier jaar de onroerendzaakbelasting (ozb) per woning per eigenaar. In de begroting 2019- 2022 houden we rekening met een verlaging van 4%. Dit verlagen we verder naar 8% in 2019. Dat betekent een gemiddelde verlaging van €30 in 2019 in vergelijk met 2018. Met de woningcorporaties maken we afspraken over hoe zij huurders ook kunnen laten profiteren van deze verlaging.

Verlagen woonlasten

2019-2022

Meerjarenbegroting in balans brengen en zichtbaar maken waar geld naartoe gaat.

Wanneer:

Financiën

We voeren een gedegen financieel beleid. We geven niet meer uit dan er binnenkomt. De schulden brengen we zo snel mogelijk terug tot normale verhoudingen en de financiën zijn op orde. We kunnen weer meer doen om Lansingerland mooier, socialer, veiliger en groener te maken voor onze inwoners. Veel uitgaven kunnen we van tevoren inschatten. Maar we willen niet al het geld voor deze collegeperiode vastleggen. Resultaten van pilots en onderzoeken vragen nog om verdere besluitvorming. We houden ook ruimte om grote maatschappelijke opgaven op te vangen, zoals, de energietransitie, toekomstbestendig wonen en het tegengaan van eenzaamheid. Samen met het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen gaan we via het Interbestuurlijk Programma (IBP) met deze opgaven aan de slag.

Hoe doen we dat?

We zijn een financieel gezonde gemeente en we verlagen de lokale lasten voor de inwoners. We zorgen dat het geld op de juiste plek terechtkomt. #LSLversterkt

Versterken

Wanneer:

2019
2020

Masterplan voor Wilderszijde met een beeldkwaliteitsplan, een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan.

Eerste paal!

Financiële bijlage post 33

Van Wilderszijde maken we een bijzondere wijk met diverse type woningen. Een wijk met extra aandacht voor het veranderende klimaat, bereikbaarheid en sociale duurzaamheid. Een wijk waar iedereen wil wonen!

Een wijk waar
iedereen wil
wonen!

Wilderszijde
Hoe doen we dat?

We bouwen voor onze inwoners aan woningen
met stadse fratsen en
dorpse charme. Er is plaats
voor jong en oud, starter en
doorstromer. We verkopen
meer en sneller grond aan
ondernemers. #LSLbouwt

Bouwen
Financiële bijlage post 33

Haalbaarheidsonderzoeken naar terminal afronden.

2019

Wanneer:

De wegen raken steeds voller. Bedrijven hebben daar last van. Versproducten van de glastuinbouw kunnen niet wachten op vervoer. Daarom willen we voor bedrijven een terminal realiseren. De bedrijven kunnen dan hun (vers)producten met wat kleine aanpassingen over het spoor vervoeren van Lansingerland (Bleiswijk) naar het oosten van Europa. Het resultaat: minder verkeer, minder CO2-uitstoot en altijd volle treinen. Een duurzame oplossing!

Holland Railterminal Lansingerland
Financiële bijlage post 32

Gesprekken met de provincie starten om te komen tot innovatiezones.

2019

Wanneer:

Wanneer:

2019
2019-20222019
Vanaf 20192020

De best haalbare plekken voor snelladers onderzoekers en daarbij de meest passende leverancier.

Drie á vier snelladers per jaar plaatsen of meerdere reguliere laadpalen.

700 zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke gebouwen en vervangen veldverlichting.

Maatschappelijk vastgoed gefaseerd duurzaam en gasloos maken .

De eerste vijf panden zijn van gas los.

Financiële bijlage post 31

De glastuinbouw in Lansingerland is bekend over de hele wereld. Er is niet voor niets een vestiging van de Universiteit van Wageningen hier gevestigd. Vooral China toont veel interesse in de vernieuwende ontwikkelingen bij onze glastuinbouwbedrijven. Maar op de langere termijn dreigen steeds meer producten uit Nederland te verdwijnen door de hoge arbeidskosten. Denk aan tomaten, komkommers en paprika’s. Daar spelen we nu al op in: we bieden experimenterende bedrijven in zogenoemde innovatiezones de mogelijkheid te geven zich in Lansingerland te vestigen. De provincie beslist uiteindelijk over de mogelijkheden van innovatiezones.

Innovatieve glastuinbouw
De gemeente doet mee

Om onze doelstelling in 2050 energieneutraal te zijn, gaan we gefaseerd aan de slag met onze eigen gebouwen, sportaccommodaties en het zwembad duurzaam en van gas los te maken. We starten daar in 2019 mee en dit loopt door tot 2025 – 2030. In deze collegeperiode willen zeven á acht panden van gas los maken. Opbrengsten kunnen we gebruiken als dekking voor de investeringen. Op gemeentelijke gebouwen plaatsen we zonnepanelen en we vervangen de (sport)veldverlichting door LED om onze energielasten te verminderen. We plaatsen twaalf tot zestien snelladers voor elektrische auto’s op de veel bezochte parkeerplekken, zoals bij de winkelcentra en horeca. De voorspelling is namelijk dat het aantal elektrische auto’s in de Randstad in twee jaar verdubbelt. Uiteraard houden we rekening met de technologische ontwikkelingen van elektrisch rijden.

Financiële bijlage post 29 en 30

Gemeentelijke visie op duurzaamheid afronden.

Het Energieloket, energiemarkten, -cafés en -coaches inzetten.


20-50 woningen zijn van gas los.

Warmtevisie voor de gemeente opstellen.


Haalbaarheidsstudie en businesscase
opstellen voor een warmtenetwerk .


Technische mogelijkheden
geothermieboringen onderzoeken.

Warmtevisie doorontwikkelen naar energie-transitieplan en opnemen in de omgevingsvisie.


500 woningen zijn van gas los.

2018


2019-20222019


2019


2019


2019


2021
2022

Wanneer:

We wekken in Lansingerland
steeds meer onze eigen
elektriciteit op. Onze
glastuinbouw loopt voorop
in duurzame oplossingen.
Die kennis gebruiken we
voor onze bestaande en
nieuwe woningen. Alle
nieuwe huizen in
Lansingerland bouwen we
duurzaam en ‘van gas los’.
#LSLvernieuwt

Vernieuwen

Duurzaam omgaan met onze omgeving raakt ons allemaal. Hoosbuien zetten regelmatig straten blank en veel huizen hebben eigen zonnepanelen op het dak. We willen van gas los en steeds meer onze eigen energie opwekken. We onderzoeken daarvoor of we de warmte in de bodem kunnen gebruiken voor het verwarmen van bedrijfspanden, woningen en natuurlijk in de glastuinbouw. Per wijk zoeken we naar het beste alternatief voor aardgas en over vier jaar zijn minstens 500 woningen van gas los. Nieuwe kassen zijn klimaatneutraal en er is een 50% energiebesparing bij bestaande kassen. Samen met de glastuinbouwbedrijven, LTO Glaskracht en marktpartijen gaan we de haalbaarheid onderzoeken om in vijf tot zeven jaar te komen tot een warmtenetwerk voor het hele tuinbouwgebied. We helpen de inwoners door bijvoorbeeld het inzetten van energiecoaches en de website het Energieloket. Uiteindelijk zijn inwoners en ondernemers zelf verantwoordelijk voor de verduurzaming.

Hoe doen we dat?
Duurzaam Lansingerland