onderwijs in Lansingerland

• Omgevingswet

• Versterken van veerkracht

• Van basisschool naar voortgezet

• Chillplekken voor de jeugd 

• Aanpak kwetsbare jongeren

• Cultuurhuis Berkel

• Cultureel erfgoed

• Bevriezen huurtarieven 

• Sportvoorzieningen laten meegroeien

Thema's

Wethouder

Ankie
van Tatenhove

• Verkennen tijdelijk verblijf voor mensen met dementie-kenmerken.

• Maatwerk aanpak verwarde ouderen en Lansingerland als dementievriendelijke gemeente.

• Met jongeren praten in plaats van over jongeren.

• Effectieve ondersteuning voor kinderen en jongeren dicht bij huis.

• Vroegtijdige signalering en preventie en ketenaanpak bij gezins- en jongerenproblematiek.

• Gelijke opgroeikansen voor kinderen en voorkomen van armoede.

• Samenwerken met Jeugd- en Jongerenwerk.

• Aansluiten van schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg.

• Doorontwikkeling jeugdzorg: lokaal waar het kan, regionaal waar dat beter is.

We hebben ook aandacht voor:

Wij stimuleren beweging en actieve deelname aan sport en cultuur. Meedoen verbindt inwoners en bevordert de samenhang in de gemeente. Meedoen zet je in beweging en helpt je grenzen te verleggen. Lansingerland is altijd in beweging. #LSLbeweegt

Bewegen
Versterken van veerkracht

Lansingerland is een jonge gemeente waar zelfstandigheid, zelfredzaamheid, gezondheid en vitaliteit belangrijk zijn. Voor jong en oud zetten we in op een gezonde ontwikkeling en het zo veel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen. We kiezen voor het stimuleren van gezond gedrag en voor preventie. We zetten ons in dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We maken ons strek tegen eenzaamheid en kwetsbaarheid door problemen op tijd te signaleren. We hebben aandacht voor de inzet en draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers. We geven daarmee uitvoering aan het beleid dat is verwoord in ‘versterken van veerkracht’.

Omgevingswet

De leefomgeving is van ons allemaal. Vóór 2021 stellen we de omgevingsvisie voor heel Lansingerland op. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Daarmee zijn we klaar voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. In onze omgevingsvisie besteden we nadrukkelijk aandacht aan hoe we welzijn, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid kunnen bevorderen. We letten op de kwaliteit van geluid, lucht, bodem en water. Ook zorgen we ervoor dat alle betrokkenen gelijke en begrijpelijke informatie krijgen. Dat is namelijk ook een doel van de nieuwe Omgevingswet. Landelijk komt er een Digitaal Stelsel Omgevingswet waarin alle regels staan. Als gemeente gebruiken we dit stelsel zo veel mogelijk. We vullen het met de informatie van Lansingerland.

Cultureel erfgoed

Lansingerland is jong, creatief en heeft een rijk verleden. Dit willen we aan alle inwoners laten zien in de schatkamer van Lansingerland. Een speciale plek waar het verhaal van Lansingerland wordt verteld en getoond. Waar je je kunt vergapen aan bijzondere en verrassende voorwerpen. We verkennen hoe en waar we dat gaan doen.

Cultuurhuis Berkel

Waar mensen samen komen gebeurt iets! Als uitwerking van de cultuurnota “bruisen, binden en boeien” onderzoeken we de mogelijkheden van een cultuurhuis in Berkel als bruisende trekpleister voor cultuur, bibliotheek, theater, vrije tijd en recreatie.

Aanpak kwetsbare jongeren

Voor jongeren in een kwetsbare positie kan het lastig zijn zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de samenleving. Denk aan jongeren met een handicap, een psychiatrische aandoening of een verslaving. Voor die kwetsbare jongeren en vroegtijdige schoolverlaters zoeken we professionals die hen van onderwijs naar werk begeleiden zodat zij niet aan de kant komen te staan.

Chillplekken voor de jeugd 

Lansingerland is een de gemeente met veel 12- tot 18-jarigen. Jongeren hebben behoefte aan informele plekken om te chillen, het liefst met wifi. Daarom creëren we speciaal voor hen chillplekken.

Van basisschool naar voortgezet
onderwijs in Lansingerland

Kinderen gaan naar een basisschool in de wijk. Als gemeente zorgen we voor goede en goed onderhouden schoolgebouwen. Daarbij houden we rekening met de verschillende soorten onderwijs. Ook na de basisschool blijven jongeren vaak op een school binnen de gemeentegrenzen. Want binnen Lansingerland kunnen zij kiezen voor voortgezet onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten en de talenten die ze willen ontwikkelen. We zetten het beleid uit de visienota Onderwijs voort.  Goed onderwijs is de basis voor later succes en is meer dan alleen rekenen en taal.

Hoe doen we dat?

Wij maken ons sterk tegen eenzaamheid en kwetsbaarheid. In Lansingerland hebben wij oog voor elkaar. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk de regie hebben over hun eigen leven. Iedereen telt mee. #LSLleeft

Leven
Hoe doen we dat?

Wij kiezen voor vooruitgang. Wij bieden jong en oud kansen zich te ontwikkelen, talenten te ontdekken en kwaliteiten te ontplooien. Zo investeren we in de toekomst van onze inwoners en van onze gemeente. #LSLontdekt

Ontdekken
Sportvoorzieningen laten
meegroeien

Het aantal inwoners van Lansingerland groeit. Alleen al daarom maken steeds meer mensen gebruik van het zwembad, de sportvelden en gymzalen. We onderzoeken hoe we deze sportvoorzieningen mee kunnen laten groeien met het stijgende aantal inwoners. Bijvoorbeeld door sportcomplexen uit te breiden of locaties bij te bouwen. Met sportverenigingen gaan we ook bespreken hoe ze zich kunnen inzetten voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, minima of mensen met een beperking.

Bevriezen huurtarieven 

Sport en bewegen is onmisbaar voor een gezonde samenleving. We willen sport graag betaalbaar houden voor de inwoners van Lansingerland. Daarom bevriezen we de huurtarieven voor binnen- en buitensport locaties voor de komende vier jaar. Ook de huurtarieven voor culturele verenigingen houden we op hetzelfde niveau.

Hoe doen we dat?

onderwijs in Lansingerland

• Omgevingswet

• Versterken van veerkracht

• Van basisschool naar voortgezet

• Chillplekken voor de jeugd 

• Aanpak kwetsbare jongeren

• Cultuurhuis Berkel

• Cultureel erfgoed

• Bevriezen huurtarieven 

• Sportvoorzieningen laten meegroeien

Thema's

Ankie
van Tatenhove

Wethouder

  • Verkennen tijdelijk verblijf voor mensen met dementie-kenmerken.
  • Maatwerk aanpak verwarde ouderen en Lansingerland als dementievriendelijke gemeente.
  • Met jongeren praten in plaats van over jongeren.
  • Effectieve ondersteuning voor kinderen en jongeren dicht bij huis.
  • Vroegtijdige signalering en preventie en ketenaanpak bij gezins- en jongerenproblematiek.
  • Gelijke opgroeikansen voor kinderen en voorkomen van armoede.
  • Samenwerken met Jeugd- en Jongerenwerk.
  • Aansluiten van schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidszorg.
  • Doorontwikkeling jeugdzorg: lokaal waar het kan, regionaal waar dat beter is.

We hebben ook aandacht voor:

Financiële bijlage post 46, 47, 48 en 49

2019
Aanstellen van meer ‘ouderenadviseurs’ om eerder signalen op te pikken.

2019
Ontmoetingsruimte voor de wijk
inrichten bij Huize Sint Petrus.

2019
Introduceren van robotica met een pilot voor de aanschaf van 25 robots (als geheugensteuntje, kameraad en boodschapper).

2019
Extra dienstverlening inkopen voor ‘praatje pot’.

Wanneer:

Versterken van veerkracht

Lansingerland is een jonge gemeente waar zelfstandigheid, zelfredzaamheid, gezondheid en vitaliteit belangrijk zijn. Voor jong en oud zetten we in op een gezonde ontwikkeling en het zo veel mogelijk voorkomen van gezondheidsproblemen. We kiezen voor het stimuleren van gezond gedrag en voor preventie. We zetten ons in dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. We maken ons strek tegen eenzaamheid en kwetsbaarheid door problemen op tijd te signaleren. We hebben aandacht voor de inzet en draagkracht van mantelzorgers en vrijwilligers. We geven daarmee uitvoering aan het beleid dat is verwoord in ‘versterken van veerkracht’.

Wanneer:

Financiële bijlage post 45

2020
Omgevingsvisie Lansingerland opstellen.

2019-2020
Inwoners, ondernemers en organisaties continu betrekken.

2019-2022
Ontwikkelingen Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO) volgen, DSO invullen met eigen informatie.

2022
Eenvoudige en overzichtelijke vergunningverlening.

Omgevingswet

De leefomgeving is van ons allemaal. Vóór 2021 stellen we de omgevingsvisie voor heel Lansingerland op. Dat doen we samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Daarmee zijn we klaar voor de invoering van de Omgevingswet in 2021. Met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. In onze omgevingsvisie besteden we nadrukkelijk aandacht aan hoe we welzijn, gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid kunnen bevorderen. We letten op de kwaliteit van geluid, lucht, bodem en water. Ook zorgen we ervoor dat alle betrokkenen gelijke en begrijpelijke informatie krijgen. Dat is namelijk ook een doel van de nieuwe Omgevingswet. Landelijk komt er een Digitaal Stelsel Omgevingswet waarin alle regels staan. Als gemeente gebruiken we dit stelsel zo veel mogelijk. We vullen het met de informatie van Lansingerland.

Hoe doen we dat?

2019

Mogelijkheden en betekenis van museum en erfgoed onderzoeken voor samenleving en profilering van Lansingerland.

Financiële bijlage post 44

Wanneer:

Lansingerland is jong, creatief en heeft een rijk verleden. Dit willen we aan alle inwoners laten zien in de schatkamer van Lansingerland. Een speciale plek waar het verhaal van Lansingerland wordt verteld en getoond. Waar je je kunt vergapen aan bijzondere en verrassende voorwerpen. We verkennen hoe en waar we dat gaan doen.

Cultureel erfgoed
Financiële bijlage post 43

Scenario’s voor een cultuurhuis onderzoeken en uitwerken

2019

Wanneer:

Waar mensen samen komen gebeurt iets! Als uitwerking van de cultuurnota “bruisen, binden en boeien” onderzoeken we de mogelijkheden van een cultuurhuis in Berkel als bruisende trekpleister voor cultuur, bibliotheek, theater, vrije tijd en recreatie.

Cultuurhuis Berkel

Wanneer:

Financiële bijlage post 42

2019

Begeleidingstrajecten ter voorkoming van jeugdwerkloosheid inkopen.

Aanpak kwetsbare jongeren

Voor jongeren in een kwetsbare positie kan het lastig zijn zich goed voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de samenleving. Denk aan jongeren met een handicap, een psychiatrische aandoening of een verslaving. Voor die kwetsbare jongeren en vroegtijdige schoolverlaters zoeken we professionals die hen van onderwijs naar werk begeleiden zodat zij niet aan de kant komen te staan.

Wij maken ons sterk
tegen eenzaamheid en
kwetsbaarheid.
In Lansingerland hebben
wij oog voor elkaar.
Wij vinden het belangrijk
dat inwoners zo lang mogelijk de regie hebben over hun eigen leven. Iedereen telt mee. #LSLleeft

Leven
Financiële bijlage post 41

20182020

Pilot starten voor de chillplek in het Annie M.G. Schmidtpark.

(Afhankelijk van pilot) uitbreiden aantal chillplekken.

Wanneer:

Financiële bijlage post 39

2019

Integraal huisvestingplan voor basis en voortgezet onderwijs.

Wanneer:

Lansingerland is een de gemeente met veel 12- tot 18-jarigen. Jongeren hebben behoefte aan informele plekken om te chillen, het liefst met wifi. Daarom creëren we speciaal voor hen chillplekken.

Chillplekken voor de jeugd 

Kinderen gaan naar een basisschool in de wijk. Als gemeente zorgen we voor goede en goed onderhouden schoolgebouwen. Daarbij houden we rekening met de verschillende soorten onderwijs. Ook na de basisschool blijven jongeren vaak op een school binnen de gemeentegrenzen. Want binnen Lansingerland kunnen zij kiezen voor voortgezet onderwijs dat aansluit bij hun capaciteiten en de talenten die ze willen ontwikkelen. We zetten het beleid uit de visienota Onderwijs voort.  Goed onderwijs is de basis voor later succes en is meer dan alleen rekenen en taal.

Van basisschool naar
voortgezet onderwijs
in Lansingerland
Hoe doen we dat?

Wij kiezen voor vooruitgang.
Wij bieden jong en oud
kansen zich te ontwikkelen,
talenten te ontdekken en
kwaliteiten te ontplooien.
Zo investeren we in de
toekomst van onze
inwoners en van onze
gemeente. #LSLontdekt

Ontdekken
Financiële bijlage post 39

Onderzoeken welke wensen inwoners hebben op het gebied van sport, capaciteit van de verschillende sportaccommodaties berekenen, bepalen welke sportvoorzieningen we moeten realiseren en/of uitbreiden.

Bespreken en onderzoeken aanbod van sportverenigingen.  

2018


2018

Wanneer:

Sportvoorzieningen
laten meegroeien

Het aantal inwoners van Lansingerland groeit. Alleen al daarom maken steeds meer mensen gebruik van het zwembad, de sportvelden en gymzalen. We onderzoeken hoe we deze sportvoorzieningen mee kunnen laten groeien met het stijgende aantal inwoners. Bijvoorbeeld door sportcomplexen uit te breiden of locaties bij te bouwen. Met sportverenigingen gaan we ook bespreken hoe ze zich kunnen inzetten voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, minima of mensen met een beperking.

Financiële bijlage post 38

Huurtarieven voor sport- en culturele verenigingen bevriezen tot en met 2020.

Tarievennota Sportaccommodaties 2021-2025 opstellen

20182020

Wanneer:

Bevriezen huurtarieven 

Sport en bewegen is onmisbaar voor een gezonde samenleving. We willen sport graag betaalbaar houden voor de inwoners van Lansingerland. Daarom bevriezen we de huurtarieven voor binnen- en buitensport locaties voor de komende vier jaar. Ook de huurtarieven voor culturele verenigingen houden we op hetzelfde niveau.

Wij stimuleren beweging en actieve deelname aan sport en cultuur. Meedoen verbindt inwoners en bevordert de samenhang in de gemeente. Meedoen zet je in beweging en helpt je grenzen te verleggen. Lansingerland is altijd in beweging. #LSLbeweegt

Bewegen
Hoe doen we dat?