openbare ruimte

• Verbeteren dienstverlening

• Participatie, Gewoon doen! 

• Verbeteren bereikbaarheid winkelcentra

• Fietsveiligheid

• Flexibel vervoer

• Fietsvoorzieningen ZoRo-busbaan en stations

• Bereikbaarheid Lansingerland

• Opwaarderen station Rodenrijs

• Met het openbaar vervoer naar bedrijventerrein

  Oudeland

Meer geld naar onderhoud en beheer


• Recreatieve bebording - wij wijzen de weg

• Afval

• Toekomstbestendig maken van wijken

• Vergroten toegankelijkheid mindervaliden

• Verbeteren kwaliteit oppervlakte water

Thema's

Wethouder

Simon
Fortuyn

• Ontsluiten van nieuwbouwlocaties en bedrijventerreinen.

• Actieplan vrachtautoparkeren.

• Parkeervoorziening station Meijersplein.

• Beperken geluidshinder van vliegtuigen, HSL en A16.

• Handhaven van servicepunt in de Dorpsstraat in Bleiswijk.

• Informatieveiligheid en privacywetgeving.

• Duurzame inkoop en aanbesteding.

We hebben ook aandacht voor:

Verbeteren bereikbaarheid
winkelcentra

Even winkelen in het centrum of met vrienden wat drinken op het terras? De winkelcentra van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek moeten bereikbaar zijn voor zowel voetganger, fietser, als automobilist. We richten het plein bij het Vierkantje in Berkel-centrum opnieuw in en we realiseren aan de westzijde van Berkel nieuwe parkeerplaatsen. Ook onderzoeken we wat er nodig is om de winkelcentra op lange termijn bereikbaar te houden. We voeren het mobiliteitsplan van Berkel uit en stellen verkeerscirculatieplannen op voor Bergschenhoek en Bleiswijk.

Toekomstbestendig maken
van wijken

Het klimaat verandert. De opwarming zet door: winters worden natter, zomers worden droger en extreme regenbuien komen
vaker voor. Daarom werken we aan klimaatbestendige wijken.
We onderzoeken waar de openbare ruimte het meest kwetsbaar is. En we starten publiekscampagnes om inwoners meer bewust te maken van klimaatveranderingen. Worden gebouwen gerenoveerd of wijken opnieuw ingericht? Dan grijpen we onze kans om met klimaataanpassingen aan de slag te gaan en maatregelen te treffen.

Vergroten toegankelijkheid
mindervaliden

Wij verwijderen letterlijk en figuurlijk drempels voor mindervaliden. Want in Lansingerland moet iedereen mee kunnen doen en vrij kunnen bewegen. Samen met de doelgroep lossen we knelpunten voor mindervaliden op. Wordt een gebied nieuw ongericht of een gebouw gerenoveerd? Dan toetsen we of deze toegankelijk zijn voor mindervaliden. Zo nodig doen we aanpassingen.

Verbeteren dienstverlening

Wij willen dat u tevreden bent over de dienstverlening door medewerkers van de gemeente. Wij gaan voor een 10! Dat vraagt interne technische aanpassingen, maar ook zichtbare verbeteringen, zodat we u sneller en beter kunnen helpen. Daarom verruimen we de openingstijden, zodat we ook buiten kantoortijden bereikbaar zijn: we openen het gemeentehuis twee avonden in de week en we zijn via het callcenter en whatsapp dagelijks bereikbaar tot 8 uur ’s avonds. Ook willen we onze dienstverlening dichterbij brengen. We gaan een proef doen met het thuisbezorgen van rijbewijzen en onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om inwoners ook buiten het gemeentehuis van dienst te zijn, zoals door de inzet van een multifunctionele bus. Van het gemeentehuis maken we een gezellig en functioneel ‘huis van de samenleving’ door de centrale hal te verlevendigen met onder andere een koffiebar. 

Participatie, Gewoon doen! 

Inwoners hebben de ruimte en de vrijheid om met eigen initiatieven te komen. Dit kan bijvoorbeeld via Right to Challenge, ZEIL fonds of het Lansingerlands Initiatief. We zorgen voor duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente en zorgen voor maatwerk per wijk. We begeleiden initiatiefnemers met goede ideeën. We geven snel duidelijkheid over de (on)mogelijkheden.

Hoe doen we dat?
Met het openbaar vervoer naar
bedrijventerrein Oudeland

Bedrijventerrein Oudeland is in trek; steeds meer bedrijven vestigen zich er. Het bedrijventerrein moet goed bereikbaar zijn. Niet alleen met de auto, maar ook met het openbaar vervoer. We onderzoeken wat er mogelijk is.

Bereikbaarheid Lansingerland

Lansingerland ligt midden in de drukke metropoolregio. We zijn er dan ook continu mee bezig om ons gemeente goed bereikbaar te houden. Samen met de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag proberen we te bereiken dat metrolijn E vaker rijdt in de spits.
En we maken ons hard voor een goede ov-dienstregeling naar al onze kernen. Wat zijn de verkeerseffecten van grote infrastructurele projecten op gemeentelijke en provinciale wegen, zoals de komst van de A16? Dat onderzoeken we met onze buurgemeenten en de provincie Zuid-Holland. Ook dringen we aan op maatregelen om de verkeersveiligheid op de provinciale wegen te vergroten, in het bijzonder de N209.

Flexibel vervoer

Als je niet meer zo mobiel bent als vroeger, is het lastig om bij de kapper te komen, boodschappen te doen of bij je kinderen langs te gaan. We willen de drie kernen beter met elkaar verbinden en voor iedereen bereikbaar maken. We zetten in op betrouwbare, snelle en frequente openbaarvervoerverbindingen en flexibel vervoer. Voor senioren willen we de financiële drempel verlagen om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Lansingerland is een prachtige gemeente. We laten Lansingerland bloeien. De sfeer in onze leefomgeving is de eerste indruk van onze gemeente. Dat willen we laten zien! #LSLbloeit

Bloeien
Opwaarderen station Rodenrijs

De Randstadrail is een groot succes. Veel inwoners maken dagelijks gebruik van deze metro. Daarom zorgen we ervoor dat het makkelijker wordt om je auto of fiets bij station Rodenrijs kwijt te kunnen. We creëren extra parkeerplaatsen en bouwen een (bewaakte) fietsenstalling. Het busstation knappen we samen met de RET op, onder andere door een grotere overkapping te maken. Tot slot verfraaien we de omgeving van het station. Het resultaat: een aantrekkelijke toegang tot Lansingerland!

Fietsvoorzieningen ZoRo-busbaan
en stations

We maken het makkelijker om je met de fiets door Lansingerland te verplaatsen. We zetten fietsenrekken neer bij de bushalte aan de Boterdorpseweg en de Berkelseweg. In Bleiswijk onderzoeken we of de busroute beter kan. Zijn hier nieuwe haltelocaties nodig? Dan zorgen we ook hier voor goede fietsvoorzieningen, zoals de Biesieklette bij Westpolder.

Verbeteren kwaliteit
oppervlakte water

We kunnen niet zonder water. Daarom is schoon en gezond water belangrijk. We willen de kwaliteit van het water in Lansingerland graag verbeteren. Hoe doen we dat? We werken samen met de glastuinbouwsector aan het terugdringen van schadelijke lozingen. Dat doen we door tuinders meer bewust te maken en door controles uit te voeren. We verbeteren de waterkwaliteit van de waterspeelplaats bij de Tuin van Floddertje en realiseren een sanitaire voorziening.

Het afvalbrengstation moderniseren we tot een plek waar we het grofvuil optimaal en veilig kunnen scheiden. Er is ruimte voor educatie op het gebied van afval(scheiding) en we stimuleren lokale circulariteit (hergebruik).

Afval

In Lansingerland heeft een gemiddelde inwoner 200 kilo restafval per jaar. Veel van dit afval is geschikt voor hergebruik. We onderzoeken wat de meest effectieve manier is om afval te scheiden. Daarna gaan we de afvalinzameling opnieuw aanbesteden. 

Fietsveiligheid

Iedereen moet zich veilig met de fiets kunnen verplaatsen. Onze kinderen en jongeren die naar school of sport fietsen. Maar ook de (doorgaande) forens die fietsend naar het werk gaat. Daarom maken we de rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg veiliger. Als eerste passen we de borden aan en halen we objecten weg die het zicht belemmeren. Voorstellen voor grotere aanpassingen werken we uit en leggen we voor aan de gemeenteraad. Ook zetten we in op veilig fietsgedrag binnen onze gemeente. Hiervoor informeren we alle basisscholen over verkeerseducatie (‘School op Seef’) en verkeersveilig gebruik van de schoolomgeving. Ook het voortgezet onderwijs informeren we over veilig fietsen (‘Totally Traffic’).

We willen dat iedereen zich snel en veilig door Lansingerland kan bewegen. Lopend, fietsend, met de auto of met het openbaar vervoer. In de drukke Randstad houden we Lansingerland bereikbaar. #LSLverbindt

Verbinden
Hoe doen we dat?

“Kan ik iets voor u doen?” Voor ons staan de inwoners en ondernemers van Lansingerland centraal. We denken in oplossingen en zorgen er voor dat inwoners en ondernemers zich geholpen voelen. Als het antwoord ‘nee’ is, dan leggen we uit waarom en kijken we samen hoe het wél kan. We sluiten goed aan bij wat er in de samenleving speelt en geven ruimte aan goede initiatieven. #LSLdoet 

Doen
Recreatieve bebording -
wij wijzen de weg

Lansingerland heeft veel mooie en bijzondere plekjes. Bijvoorbeeld het Rottemerengebied, de Groenzoom en het Annie M.G. Schmidtpark. Maar ook zijn er prachtige monumenten in onze gemeente te vinden. We gaan onze inwoners en bezoekers daar letterlijk op wijzen met borden en wegwijzers.

Meer geld naar onderhoud en
beheer openbare ruimte

Minder onkruid, minder zwerfafval, goed bijgehouden groen en nette straten. In 2022 moet de openbare ruimte weer het visitekaartje van Lansingerland zijn. Door de economische crisis hebben we een stapje terug moeten doen in het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. Dat gaan we stapsgewijs veranderen. We doen dat door onder andere de openbare verlichting, wegen en stoepen te verbeteren en te zorgen voor betere bebording en belijning. Het onderhoudsniveau gaat omhoog van sober en doelmatig (niveau C) naar basis (niveau B). In winkelcentra en stationsgebieden gaan we voor het hoogste niveau (niveau A).

Hoe doen we dat?

• Verbeteren dienstverlening

• Participatie, Gewoon doen! 

• Verbeteren bereikbaarheid winkelcentra

• Fietsveiligheid

• Flexibel vervoer

• Fietsvoorzieningen ZoRo-busbaan en stations

• Bereikbaarheid Lansingerland

• Opwaarderen station Rodenrijs

• Met het openbaar vervoer naar bedrijventerrein

  Oudeland

Meer geld naar onderhoud en beheer

• Recreatieve bebording - wij wijzen de weg

• Afval

• Toekomstbestendig maken van wijken

• Vergroten toegankelijkheid mindervaliden

• Verbeteren kwaliteit oppervlakte water

Thema's

Wethouder

Simon
Fortuyn

  • Ontsluiten van nieuwbouwlocaties en bedrijventerreinen.
  • Actieplan vrachtautoparkeren.
  • Parkeervoorziening station Meijersplein.
  • Beperken geluidshinder van vliegtuigen, HSL en A16.
  • Handhaven van servicepunt in de Dorpsstraat in Bleiswijk.
  • Informatieveiligheid en privacywetgeving.
  • Duurzame inkoop en aanbesteding.

We hebben ook aandacht voor:

Financiële bijlage post 19

Mogelijkheden onderzoeken om burgerraadplegingen uit te breiden.

2019


Wanneer:

Wanneer:

2019
Openingstijden spreekuur en afspraken verruimen.

2019
Pilot uitvoeren met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW): rijbewijs thuisbezorgen.

2019
Koffiebar en ontmoetingsplek in de hal inrichten.

2019
Documenten distributiesysteem vervangen, telefoonsysteem registreren, roostersoftwarepakket aanschaffen.

2020
Klantreizen uitvoeren om procedures vanuit de klant te beleven en te verbeteren.

2020
Openingstijden callcenter en WhatsApp verruimen.

2020
Extra service bieden bij externe huwelijken door inzet bode.

2020
Klantsignaalmanagement (KSM) actief.

2020
Multifunctionele bus inzetten.

2020
Systemen koppelen om procedures voor inwoners en medewerkers te vereenvoudigen.

Inwoners hebben de ruimte en de vrijheid om met eigen initiatieven te komen. Dit kan bijvoorbeeld via Right to Challenge, ZEIL fonds of het Lansingerlands Initiatief. We zorgen voor duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente en zorgen voor maatwerk per wijk. We begeleiden initiatiefnemers met goede ideeën. We geven snel duidelijkheid over de (on)mogelijkheden.

Participatie, Gewoon doen! 

Wij willen dat u tevreden bent over de dienstverlening door medewerkers van de gemeente. Wij gaan voor een 10! Dat vraagt interne technische aanpassingen, maar ook zichtbare verbeteringen, zodat we u sneller en beter kunnen helpen. Daarom verruimen we de openingstijden, zodat we ook buiten kantoortijden bereikbaar zijn: we openen het gemeentehuis twee avonden in de week en we zijn via het callcenter en whatsapp dagelijks bereikbaar tot 8 uur ’s avonds. Ook willen we onze dienstverlening dichterbij brengen. We gaan een proef doen met het thuisbezorgen van rijbewijzen en onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om inwoners ook buiten het gemeentehuis van dienst te zijn, zoals door de inzet van een multifunctionele bus. Van het gemeentehuis maken we een gezellig en functioneel ‘huis van de samenleving’ door de centrale hal te verlevendigen met onder andere een koffiebar. 

Verbeteren dienstverlening

“Kan ik iets voor u doen?” Voor ons staan de inwoners en ondernemers van Lansingerland centraal. We denken in oplossingen en zorgen er voor dat inwoners en ondernemers zich geholpen voelen. Als het antwoord ‘nee’ is, dan leggen we uit waarom en kijken we samen hoe het wél kan. We sluiten goed aan bij wat er in de samenleving speelt en geven ruimte aan goede initiatieven. #LSLdoet 

Doen
Hoe doen we dat?
Financiële bijlage post 17

20192019
2019-2020


2020-2021

Bewaakte fietsenstalling met huurfietsen realiseren op station Rodenrijs.

Flexvervoer starten lijn 174: opdoen ervaringen, mogelijkheden en wensen bespreken met de RET en Oudeland.


Behoefte verkennen naar pendelvervoer of aanpassing lijndienst.

Mogelijke start pilot pendelbusje of vraaggestuurd openbaar vervoer.

Wanneer:

Met het openbaar vervoer naar
bedrijventerrein Oudeland

Bedrijventerrein Oudeland is in trek; steeds meer bedrijven vestigen zich er. Het bedrijventerrein moet goed bereikbaar zijn. Niet alleen met de auto, maar ook met het openbaar vervoer. We onderzoeken wat er mogelijk is.

Financiële bijlage post 16

2019

2020

Station en omgeving opknappen.

Bewaakte fietsenstalling exploiteren.

Wanneer:

De Randstadrail is een groot succes. Veel inwoners maken dagelijks gebruik van deze metro. Daarom zorgen we ervoor dat het makkelijker wordt om je auto of fiets bij station Rodenrijs kwijt te kunnen. We creëren extra parkeerplaatsen en bouwen een (bewaakte) fietsenstalling. Het busstation knappen we samen met de RET op, onder andere door een grotere overkapping te maken. Tot slot verfraaien we de omgeving van het station. Het resultaat: een aantrekkelijke toegang tot Lansingerland!

Opwaarderen station Rodenrijs
Financiële bijlage post 15

Wanneer:

2018-2019


2020

Onderliggend wegennet onderzoeken.

(Naar verwachting) E-lijn meer laten rijden.

Lansingerland ligt midden in de drukke metropoolregio. We zijn er dan ook continu mee bezig om ons gemeente goed bereikbaar te houden. Samen met de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag proberen we te bereiken dat metrolijn E vaker rijdt in de spits.
En we maken ons hard voor een goede ov-dienstregeling naar al onze kernen. Wat zijn de verkeerseffecten van grote infrastructurele projecten op gemeentelijke en provinciale wegen, zoals de komst van de A16? Dat onderzoeken we met onze buurgemeenten en de provincie Zuid-Holland. Ook dringen we aan op maatregelen om de verkeersveiligheid op de provinciale wegen te vergroten, in het bijzonder de N209.

Bereikbaarheid Lansingerland
Financiële bijlage post 14

Wanneer:

20192020

Fietsvoorzieningen langs ZoRo-busbaan verbeteren.


Nieuwe busroute inclusief bushaltevoorzieningen Bleiswijk onderzoeken.

We maken het makkelijker om je met de fiets door Lansingerland te verplaatsen. We zetten fietsenrekken neer bij de bushalte aan de Boterdorpseweg en de Berkelseweg. In Bleiswijk onderzoeken we of de busroute beter kan. Zijn hier nieuwe haltelocaties nodig? Dan zorgen we ook hier voor goede fietsvoorzieningen, zoals de Biesieklette bij Westpolder.

Fietsvoorzieningen ZoRo-busbaan
en stations
Financiële bijlage post 13

De RET start met flexibel vervoer op lijn 174 in de avonduren.

In gesprek gaan met 3B-Bus, Stichting Welzijn Lansingerland en ANWB Automaatjes over:
- faciliteren van vraagafhankelijk vervoer binnen en
  tussen de kernen
- de buurtbus
- de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen buiten de gemeente.

Mogelijkheden onderzoeken van gratis openbaar vervoer voor ouderen (samen met de RET en stichting Welzijn Lansingerland).

2019


2019-2020

2019-2020

Wanneer:

Als je niet meer zo mobiel bent als vroeger, is het lastig om bij de kapper te komen, boodschappen te doen of bij je kinderen langs te gaan. We willen de drie kernen beter met elkaar verbinden en voor iedereen bereikbaar maken. We zetten in op betrouwbare, snelle en frequente openbaarvervoerverbindingen en flexibel vervoer. Voor senioren willen we de financiële drempel verlagen om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Flexibel vervoer

2018


2018
20192019+


2019+2020+

Start informeren scholen en ouders.

Starten met aanpassingen aan rotondes: borden neerzetten en weghalen objecten die het zicht belemmeren.

Structureel verkeerseducatie bieden aan scholen/ouders.

Rotondes verder aanpassen.


Andere verkeersonveilige locaties uit Fietsveiligheidsplan aanpassen.


Het resultaat: steeds meer scholen zijn actief met verkeerseducatie.

Wanneer:

Iedereen moet zich veilig met de fiets kunnen verplaatsen. Onze kinderen en jongeren die naar school of sport fietsen. Maar ook de (doorgaande) forens die fietsend naar het werk gaat. Daarom maken we de rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg veiliger. Als eerste passen we de borden aan en halen we objecten weg die het zicht belemmeren. Voorstellen voor grotere aanpassingen werken we uit en leggen we voor aan de gemeenteraad. Ook zetten we in op veilig fietsgedrag binnen onze gemeente. Hiervoor informeren we alle basisscholen over verkeerseducatie (‘School op Seef’) en verkeersveilig gebruik van de schoolomgeving. Ook het voortgezet onderwijs informeren we over veilig fietsen (‘Totally Traffic’).

Fietsveiligheid

201820182018-20202019-20202021+

Centrumvisie Bergschenhoek opstellen, inclusief onderdeel over bereikbaarheid.


Bereikbaarheidsmaatregelen project Berkel centrum-west uitwerken.


Bereikbaarheidsmaatregelen oostzijde winkelcentrum uitwerken in relatie tot herontwikkeling Hergerborch.


Verkeersonderzoek Berkel uitvoeren en visie uitwerken.


Eventuele maatregelen/vervolgstudies uitvoeren.

Financiële bijlage post 11

Wanneer:

We willen dat iedereen zich snel en veilig door Lansingerland kan bewegen. Lopend, fietsend, met de auto of met het openbaar vervoer. In de drukke Randstad houden we Lansingerland bereikbaar. #LSLverbindt

Verbinden

Even winkelen in het centrum of met vrienden wat drinken op het terras? De winkelcentra van Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en Bergschenhoek moeten bereikbaar zijn voor zowel voetganger, fietser, als automobilist. We richten het plein bij het Vierkantje in Berkel-centrum opnieuw in en we realiseren aan de westzijde van Berkel nieuwe parkeerplaatsen. Ook onderzoeken we wat er nodig is om de winkelcentra op lange termijn bereikbaar te houden. We voeren het mobiliteitsplan van Berkel uit en stellen verkeerscirculatieplannen op voor Bergschenhoek en Bleiswijk.

Verbeteren bereikbaarheid
winkelcentra
Financiële bijlage post 10

2019-2022:

2019-2020:

2019


Aanvullende bijdrage geven aan de Bleiswijkse Zoom via het Recreatieschap. Dit is een lopend project van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Recreatieschap. Rottemeren en de gemeente Lansingerland om de waterkwaliteit en de zwemplas te verbeteren.

Waterkwaliteit van waterspeelplaats Tuin van Floddertje verbeteren.

Regionale samenwerkingsverbanden in de afvalwaterketen voortzetten.

Wanneer:

We kunnen niet zonder water. Daarom is schoon en gezond water belangrijk. We willen de kwaliteit van het water in Lansingerland graag verbeteren. Hoe doen we dat? We werken samen met de glastuinbouwsector aan het terugdringen van schadelijke lozingen. Dat doen we door tuinders meer bewust te maken en door controles uit te voeren. We verbeteren de waterkwaliteit van de waterspeelplaats bij de Tuin van Floddertje en realiseren een sanitaire voorziening.

Verbeteren kwaliteit
oppervlakte water
Financiële bijlage post 9

2019

Toegankelijkheid opnemen in de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR).

Wanneer:

Financiële bijlage post 8

Klimaatstresstest uitvoeren.

Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) omvormen naar Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR).


In gesprek gaan met inwoners, ondernemers, waterschappen en veiligheidsregio om bewustzijn te vergroten en maatregelen te bespreken.

2018


20192019

Wanneer:

Wij verwijderen letterlijk en figuurlijk drempels voor mindervaliden. Want in Lansingerland moet iedereen mee kunnen doen en vrij kunnen bewegen. Samen met de doelgroep lossen we knelpunten voor mindervaliden op. Wordt een gebied nieuw ongericht of een gebouw gerenoveerd? Dan toetsen we of deze toegankelijk zijn voor mindervaliden. Zo nodig doen we aanpassingen.

Vergroten toegankelijkheid
mindervaliden

Het klimaat verandert. De opwarming zet door: winters worden natter, zomers worden droger en extreme regenbuien komen vaker voor. Daarom werken we aan klimaatbestendige wijken.
We onderzoeken waar de openbare ruimte het meest kwetsbaar is. En we starten publiekscampagnes om inwoners meer bewust te maken van klimaat-veranderingen. Worden gebouwen gerenoveerd of wijken opnieuw ingericht? Dan grijpen we onze kans om met klimaataanpassingen aan de slag te gaan en maatregelen te treffen.

Toekomstbestendig
maken van wijken
Financiële bijlage post 6
Financiële bijlage post 7
Financiële bijlage post 5

Lansingerland is een prachtige gemeente.
We laten Lansingerland bloeien. De sfeer in onze leefomgeving is de eerste indruk van onze gemeente. Dat willen we laten zien! #LSLbloeit

Bloeien

Scenario-onderzoek naar diverse vormen van afvalinzameling.

Start modernisering afvalbrengstation


Inzameling en verwerking papier, glas en textiel aanbesteden.


Inzamelcontract rest- en gft-afval en exploitatie afvalbrengstation evalueren.

2018
 


2019 


2019 2020 

Wanneer:

In Lansingerland heeft een gemiddelde inwoner 200 kilo restafval per jaar. Veel van dit afval is geschikt voor hergebruik. We onderzoeken wat de meest effectieve manier is om afval te scheiden. Daarna gaan we de afvalinzameling opnieuw aanbesteden. 

Het afvalbrengstation moderniseren we tot een plek waar we het grofvuil optimaal en veilig kunnen scheiden. Er is ruimte voor educatie op het gebied van afval(scheiding) en we stimuleren lokale circulariteit (hergebruik).

Afval

2018

2019

Wanneer:

Staatsbosbeheer vernieuwt in samenwerking met Lansingerland en Zuidplas de bebording in het Rottemerengebied.


Opstellen recreatief bebordingsplan in de lijn van Rottemeren.

Lansingerland heeft veel mooie en bijzondere plekjes. Bijvoorbeeld het Rottemerengebied, de Groenzoom en het Annie M.G. Schmidtpark. Maar ook zijn er prachtige monumenten in onze gemeente te vinden. We gaan onze inwoners en bezoekers daar letterlijk op wijzen met borden en wegwijzers.

Recreatieve bebording -
wij wijzen de weg

Onderhoudsniveau verhogen voor groen, spelen, onkruidbestrijding, zwerfvuil.

Onderhoudsniveau gefaseerd verhogen voor civiel, wegen,openbare verlichting, (recreatieve) bebording, belijning en straatmeubilair.

2019

2019-2022

Wanneer:

Meer geld naar onderhoud en
beheer openbare ruimte

Minder onkruid, minder zwerfafval, goed bijgehouden groen en nette straten. In 2022 moet de openbare ruimte weer het visitekaartje van Lansingerland zijn. Door de economische crisis hebben we een stapje terug moeten doen in het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. Dat gaan we stapsgewijs veranderen. We doen dat door onder andere de openbare verlichting, wegen en stoepen te verbeteren en te zorgen voor betere bebording en belijning. Het onderhoudsniveau gaat omhoog van sober en doelmatig (niveau C) naar basis (niveau B). In winkelcentra en stationsgebieden gaan we voor het hoogste niveau (niveau A).

Hoe doen we dat?